Vergi İhtilafları ve Vergi Yargısı İlke ve Esasları PDF İndir

Vergi İhtilafları ve Vergi Yargısı İlke ve Esasları
Anayasamıza göre; “Devletin temel amaç ve görevleri; kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya çalışmaktır.” Anayasayı uygulamak aynı zamanda hukuka saygılı olmak demektir. Ama anayasayı tersine çevirmek, artık devletin bir “Hukuk Devleti” olmasından çok, ?Kanun Devleti? olduğuna delalet eder.
Yıllardır aynı davalarla maddi ve manevi kayba uğrayan idare yol ayrımındadır. Mükellefle daha az sorun oluşturacak tabana yayılmış bir vergi sisteminin tesisi ve sonuna kadar yargı sürecinin takipçisi bir idari yapının oluşturulması amacında olmalıdır. Bu amaçla da Vergi Denetim Kurulu kurulmuştur
Reel ekonomik sistemle bağlantılı olarak doğruların masaya açıkça yatırılması ve verginin idari süreçleri ve yargısal süreçlere kadar uzanan bu serüveni daha gerçekçi bir zeminde tartışılması gerekmektedir.
Bu süreçler ilk başından itibaren sonu belli olan, vatandaşın ifadesi ile ? Salma? yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Bu süreçte ihtilaf konusu olan ve dava konusu edilen dosya Toplam incelemeler içindeki oranı % 20 civarında bulunsa da dava açılanların idare açısından kaybetme oranı çok yüksektir.
Çalışmamız idarenin ve mükelleflerin savunmaları üzerine yapılan tespitler üzerine kuruludur. İdare ve Mükelleflerin Savunması usul ve esaslar şeklinde ikili bir ayırıma tutarak tespitler yapılmıştır.
Esasında bir sektör olmuş bu yapının karşısında zayıf kalmış savunma (İdare) yapısının güçlendirilmesi ve mevzuata hakim profesyonel bir savunma sisteminin kurulmasının sorgulanmasına yardım olacaktır.
Kitabın Bölümleri;
– İdari ve Yargısal Süreç
– Örnek Olaylarla Tez ve Antitezler
– Usul ve Esas Açısından Yapılan Tespitler
– İtiraz ve Temyiz Dilekçe Örnekleri
– Dava Dilekçeleri
– Savunma Dilekçeleri