İslam Ahlak Teorileri PDF İndir

İslam Ahlak Teorileri
Macid Fahri, İslâm’da ahlâkî düşüncenin temel yönlerini açıklamaya çalıştığı bu eserinde ahlâki düşüncenin kronolojik gelişme çizgisini takip eden tarihsel metodu ihmal etmeden temel ahlâk konularını analitik metotla sunmaya çalışıyor. Kitap İslâm’da ahlâki düşünceyi dört temel bölüm altında ele almaktadır: (a) nassî ahlâk. (b) kelâmi ahlâk, (c) felsefi ahlâk ve (d) dinî ahlâk şeklindeki tasnifiyle İslâm ahlâk düşüncesinin bütünlüğünü büyük ölçüde sergilemiştir. Bu zor görevi yaparken de, mümkün olduğu oranda birincil dereceden kaynakları takip etmiş, bunun yanında İslâm ahlâk düşüncesi ile ilgili ikinci dereceden kaynaklardan da mümkün olduğu oranda faydalanmaya çalışmıştır. Çalışmanın nassî ahlâk kısmında Kur’an ve Sünnet’te ahlâki düşünceye temel olabilecek noktalar; kelâmî ahlâk kısmında temel teorik tartışmalar; felsefî ahlâk kısmında felsefî ahlâk mirasının nasıl hazmedildiği ve bu tür ahlâk eserlerinin birbirlerini tamamlayıcı özellikleri ve son olarak dinî ahlâk kısmında ise dinin geniş halk kesimlerine yönelik ahlâki mesajları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu yönüyle eser, islâm ahlâk düşüncesinin klasik birikimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için bir başvuru kaynağı olacaktır.