İlkçağ Felsefe Tarihi 5 / Plotinos, Yeni Platonculuk ve Erken Dönem Hıristiyan Felsefesi PDF İndir

İlkçağ Felsefe Tarihi 5 / Plotinos, Yeni Platonculuk ve Erken Dönem Hıristiyan Felsefesi
Yunan felsefesi ve buna dayanarak biçimlenen düşüncenin insanlık tarihine yaptığı en büyük katkı “zihnin keşfedilmesi”dir. Bu “keşfin” sonucunda oluşan düşünceleri, onları temsil eden filozofları, kuramları ve bunların arkalarında yatan sistematik yöntemleri bilmeden ilkçağ felsefesinin doğru bir biçimde kavranamayacağı açık bir gerçektir. İşte buradan hareketle beş ciltlik bu eserin yazarı Prof. Dr. Ahmet Arslan kitabı yazarken izlemeye çalıştığı yöntemin “filozofların kendi eserlerine, birincil kaynaklara dayanmak” olduğunu ve böylelikle okurun “filozofun metniyle doğrudan karşılaşma” imkânına sahip olacağını dile getiriyor. Prof. Dr. Ahmet Arslan, İlkçağ Felsefe Tarihi’nin Plotinos, yeni Platonculuk ve erken dönem Hıristiyan felsefesine ayırdığı beşinci cildinde, önce yeni Platonculuğa kaynaklık eden filozofları ve bunların yeni Platonculuk üzerindeki etkilerini ayrıntılı bir şekilde açıkladıktan sonra, kitabın ikinci kısmında, antik gelenekten başlayarak ‘iman’ ve ‘akıl’ ilişkileri çerçevesinde erken dönem Hıristiyan felsefesini değerlendiriyor. Ahmet Arslan’ın İlkçağ Felsefe Tarihi adlı kapsamlı çalışması, serinin bu beşinci kitabıyla tamamlanmış oluyor. Plotinos • Aristoteles • Afrodisyaslı İskender • Moderatus • Numenius • Philon • Plutarkhos • Albinus • Apuleius • Atticus • Celsus • Surlu Maximus • Ammonius • Saccas • Amelius • Porfirios • İamblikhos • Proclos • Justinus • Tatianus • Athenagoras • Clemens • Origenes • Tertulianus • Minucius Felix • Arnobius • Marius Victorinus • Augustinus • Basileios • Nazianoslu Gregorios • Nyssalı Gregorios • Sahte Diyonizos • İtirafçı Maximus • Johannes Philoponos • Boethius