Hormonlar & Bitki Büyüme Düzenleyicileri PDF İndir

Hormonlar & Bitki Büyüme Düzenleyicileri
– BA­ZI ÖNEM­Lİ BİT­Kİ BÜ­YÜ­ME DÜ­ZEN­LE­Yİ­Cİ­LE­Rİ­NİN İSİM­LE­Rİ
– Gİ­RİŞ
– HOR­MON­LA­RIN TA­RİH­SEL SÜ­RE­Cİ
– OK­SİN­LER

  Ok­sin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi
  Ok­sin­le­rin Kul­la­nım Alan­la­rı

– GİB­BE­REL­LİK ASİT
  Gib­be­rel­lin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi
  Gib­be­rel­lik Asi­tin Et­ki­le­ri ve Kul­la­nım Alan­la­rı

– Sİ­TO­Kİ­NİN­LER
  Si­to­ki­nin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi
  Si­to­ki­ni­nin Et­ki­le­ri

– AB­Sİ­SİK ASİT (ABA)
  Ab­si­sik Asi­tin Sen­tez
  Ab­si­sik Asi­tin Ta­şın­ma­sı

– ETİ­LEN
  Eti­len Sen­te­zi
  Eti­le­ni­nin Et­ki­le­ri­ne Ait Ba­zı Ör­nek­ler
– MEY­VE AĞAÇ­LA­RIN­DA Çİ­ÇEK
  ve MEY­VE SEY­RELT­ME

– KİMYASAL BUDAMA VE ŞEKİL VERME

– DİĞER HORMONLAR

– Dİ­ĞER HOR­MON­LAR
  BRAS­Sİ­NOS­TE­RO­İD­LER
  Bras­si­nos­te­ro­id­le­rin Bi­yo­sen­te­zi
  Bras­si­nos­te­ro­id­le­rin Etkileri

  JAS­MO­NA­TE­LER (YA­SE­MİN ASİT­LE­Rİ)
  Jas­mo­na­te­le­rin Bi­yo­sen­te­zi
  Jas­mo­na­te­le­rin Bit­ki­ler Üze­rin­de­ki Et­ki­le­ri

  SA­Lİ­Sİ­LİK ASİT
  Ter­mo­ge­ne­zin Teş­vi­ki ve Sa­li­si­lik Asit
  Sa­li­si­lik Asit ve Has­ta­lık­la­ra Da­ya­nık­lı­lık
  Me­ka­niz­ma­sı Ara­sın­da­ki İliş­ki­ler
  Sa­li­si­lik Asi­din Bi­yo­sen­te­zi

– PO­Lİ­AMİN­LER
– EKLER